حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق خصوصی  حقوق فن آوری و مالكيت معنوى  قوانین مربوط به حقوق فن آوریقانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي

 


ماده 1 -
 حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي با مترجم يا وارث قانوني اواست. مدت استفاده از اين حقوق كه بوراثت منتقل ميشود از تاريخ مرگ مترجم سي سال است. حقوق مذكور دراين ماده قابل انتقال بغير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم درتمام موارد استفاده الزامي است.
 
ماده 2 -
تكثير كتب و نشريات بهمان زبان و شكلي كه چاپ شده بقصد فروش يا بهره برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
 
ماده 3 -
نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه برروي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليد كنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است. حكم مذكور دراين ماده شامل نسخه برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه هاي راديوتلويزيون يا هرگونه پخش ديگر نيز خواهد بود.
 
ماده 4-
صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي درصورتي حمايت ميشود كه درروي هرنسخه يا جلد آن علامت بين المللي پ لاتين درداخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليد كننده و نماينده انحصاري و علامت تجاري ذكر شده باشد.
 
ماده 5 -
تكثير و نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو وسه اين قانون بمنظور اسفاده دركارهاي مربوط بآموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخه برداري از آنها قبلا" بتصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.
تبصره – نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون درصورتيكه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد بلامانع است.
 
ماده 6 -
درمورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور دراين قانون بشرط وجود عهد نامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است.
 
ماده 7 -
اشخاصي كه عالما" و عامدا" مرتكب يكي ز اعمال زير شوند علاوه بر تاديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد:
1. كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.
2. كساني كه اشياء مذكور درماده 3 را كه بطور غير مجاز درخارج تهيه شده بكشور وارد يا صادر كنند.
 
 ماده 8-
هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزائي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد.
درصورتيكه اموال شخص حقوقي بتنهائي تكافونكند مابه التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران ميشود.
 
ماده 9-
مراجع قضائي مكلفند ضمن رسيدگي بشكايت شاكي خصوصي بتقاضاي او نسبت بجلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
 
ماده 10-
احكام مذكور دراين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايتهاي مذكور درقانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد درغير اينصورت مقررات قانون مزبور نسبت بآثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.
 
ماده 11-
مقررات اين قانون درهيچ مورد حقوق اشخاص مذكور درقانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي كند و محدود نميسازد.
 
ماده 12-
تعقيب بزه هاي مذكور دراين قانون منوط بشكايت شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميشود.
 
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا درتـــــــاريخ روز دوشنبه 26 /9/1352 درجلسه روز پنجشنبه ششم ديماه يكهزارو سيصدو پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي
اصل فرمان همايوني و قانون دردفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير – قوام صدري


 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -