حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  آزمون های حقوقیمتن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳

 


ازسایت كانون هاي وكلاي دادگستري 

 * « حقوق مدني » ۱۳۸۳
 * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳
 * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳
 * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳
 * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳
 * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳  
* « حقوق مدني » ۱۳۸۳

۱ - اگر در خيار شرط آغاز مدت در عقد بيع ذكر نشده باشد ، اين نقص چه اثري در عقد و شرط دارد ؟
۱ ) عقد و شرط باطل است .
۲ ) عقد نافذ و شرط غيرنافذ است .
۳ ) عقد نافذ و شرط خيار باطل است .
۴ ) عقد نافذ است و ابتداي خيار از تاريخ عقد محسوب است .

۲ - در صورتي كه موجر از تسليم عين مستاجره خودداري كند ، مستاجر چه اختياري دارد ؟
۱ ) مي تواند اجاره را فسخ كند .
۲ ) مي تواند اجبار موجر را بخواهد .
۳ ) اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذز خيار فسخ دارد .
۴ ) با امتناع موجر عقد اجاره باطل مي شود و مستاجر مي تواند اعلام بطلان آن را بخواهد .

۳ - اگر شخص ثالثي پس از تسليم مورد اجاره آن را غصب كند ، اين اقدام در اجاره چه اثري دارد ؟
۱ ) مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .
۲ ) اجاره در اثر تلف انتفاع باطل مي شود .
۳ ) مستاجر فقط مي تواند به غاصب رجوع كند .
۴ ) مستاجر مي تواند از پرداخت اجاره بها خودداري كند .

۴ - اگر مال مغصوب در دست يكي از غاصبان تلف شود و مالك به غاصب ديگر رجوع كند ، غاصبي كه جبران خسارت كرده است به چه كسي حق رجوع دارد ؟
۱ ) به كسي كه مال در دست او تلف شده است يا به يكي از لاحقين خود
۲ ) فقط به كسي كه مال در دست او تلف شده است .
۳ ) به هيچ كس حق رجوع ندارد .
۴ ) به يكي از غاصبان سابق خود .

۵ - در صورتي كه چند تن به اجتماع وصي بر ثلث باشند و يكي از آنان فوت كند ، اين حادثه چه اثري بر وصايت دارد ؟
۱ ) اجراي وصايت به مقام هاي عمومي واگذار مي شود .
۲ ) وصايت از بين مي رود و بقيه اوصيا نيز حق دخالت ندارند .
۳ ) وصايت از بين نمي رود و جمع باقي مانده به وصايت عمل مي كنند .
۴ ) وصايت از بين نمي رود و به جاي وصي متوفي اميني به جمع باقي مانده اضافه مي شود .

۶ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد ، توارث چگونه اجرا مي شود ؟
۱ ) هر دو از هم ارث مي برند .
۲ ) هيچ يك از ديگري ارث نمي برد .
۳ ) آنكه تاريخ فوتش معلوم است از ديگري ارث مي برد .
۴ ) آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ارث مي برد .

۷ - در صورتي كه موضوع تعهد در قراردادي عين كلي باشد ، متعهد از چه نوع بايد وفاي به عهده كند ؟
۱ ) متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند ، ليكن از فردي هم كه عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد .
۲ ) از نوع متوسط به انتخاب خود وفاي به عهده مي كند .
۳ ) انتخاب مصداق كلي با مديون است .
۴ ) از عالي ترين نوع بايد انتخاب كند .

۸ - اگر كالاي فروخته شده داراي عيب باشد و خريدار بخواهد ارش بگيرد ، ميزان آن چه مقدار است ؟
۱ ) خسارت ناشي از عيب كالا
۲ ) تفاوت قيمت كالاي بي عيب و معيب در بازار
۳ ) تفاوت قيمت كالاي بي عيب در بازار و ثمن معامله
۴ ) به نسبت قيمت كالاي بي عيب و معيب در بازار از ثمن معامله كسر مي شود .

۹ - زن و شوهري كه با هم در محلي زندگي مشترك دارند ، درباره مالكيت اثاث خانه اختلاف پيدا مي كنند و هيچ كدام نيز دليلي بر مالكيت خود ندارد ، اثاث مورد اختلاف ، ملك چه كسي محسوب مي شود ؟
۱ ) همه اثاث موجود مشترك محسوب است .
۲ ) همه اموال به شوهري كه درآمد دارد تعلق مي يابد .
۳ ) آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد است به او تعلق دارد و ساير اثاثيه منحصرا متعلق به زن است .
۴ ) آنچه مورد استفاده اختصاصي زن است به او تعلق دارد و آنچه شوهر به اختصاص استفاده مي كند ملك او است و بقيه مشترك محسوب است .

۱۰ - وكيلي خانه موكل را به نمايندگي از طرف او مي فروشد و بعد معلوم مي شود كه پيش از وقوع معامله عزل شده بوده در اين صورت ، آيا معامله درست است ؟
۱ ) معامله در صورتي نافذ است كه خبر عزل به وكيل نرسيده باشد .
۲ ) معامله فضولي و غيرنافذ است .
۳ ) معامله در هر حال نافذ است .
۴ ) معامله باطل است .

۱۱ - اگر مال وديعه به قهر از امين گرفته شود و امين بابت تلف آن پولي دريافت كند ، اين عوض به چه كسي تعلق دارد ؟
۱ ) متعلق به امانت گذار است و ملزم است آن را بگيرد و حق رجوع به قاهر را ندارد .
۲ ) امين بايد آنچه را كه در عوض گرفته به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور به قبول آن نيست و مي تواند به قاهر رجوع كند .
۳ ) به امين تعلق دارد و او در مقابل مالك ضامن قيمت واقعي است .
۴ ) به امين تعلق مي گيرد و او تعهدي در برابر مالك ندارد .

۱۲ - ضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون عنه را پيدا مي كند ؟
۱ ) بعد از ادا دين يا گذشتن مدتي كه مضمون عنه ملتزم شده است برائت او را تحصيل مي كند .
۲ ) از زمان تحصيل اذن مضمون عنه به پرداخت
۳ ) از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دين
۴ ) از زمان انعقاد ضمان

۱۳ - در چه صورت قتل مورث از موانع ارث است ؟
۱ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث انفراد باشد .
۲ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث باشد ، خواه به انفراد يا به شركت ديگري
۳ ) قتل عمد ، اعم از اين كه به مباشرت باشد يا به تسبيب و منفردا باشد يا با شركت ديگري
۴ ) مطلق قتل مانع از ارث است ، خواه عمدي باشد يا شبه عمد يا غيرعمد ، به مباشرت باشد يا به تسبيب

۱۴ - هرگاه متوفي پدر و مادر و يك دختر داشته باشد ، فرض دختر در اين حالت چه اندازه است ؟
۱ ) دو ثلث از تركه
۲ ) نصف از تركه
۳ ) يك ثلث از تركه
۴ ) دختر به فرض ارث نمي برد و پس از وضع فرض پدر و مادر بقيه به او تعلق دارد .

۱۵ - هرگاه متوفي اخوه ابويني و ابي و امي داشته باشد ، كدام گروه در زمره وارثان او هستند ؟
۱ ) اخوه ابويني
۲ ) اخوه ابويني و امي
۳ ) اخون ابويني و ابي
۴ ) هر سه گروه ابويني و ابي و امي

۱۶ - نفقه اولاد در صورت فوت پدر با كيست ؟
۱ ) مادر
۲ ) اجداد پدري و مادري
۳ ) اجداد پدري و مادر به طور تساوي
۴ ) اجداد پدري با رعايت الاقرب فالاقرب

۱۷ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر زن را طلاق دهد ، به زن چه نوع مهري تعلق مي گيرد ؟
۱ ) المتعه در صورت عدم نزديكي و مهر المثل در صورت وقوع طلاق بعد از نزديكي
۲ ) مهر به توافق معين مي شود
۳ ) المتعه
۴ ) المثل

۱۸ - آيا اقرار مديون در اثبات طلب موثر است ؟
۱ ) در هر حال موثر است ، هرچند مقرله آن را تكذيب كند .
۲ ) در صورتي موثر است كه مقرله آن را تصديق كند .
۳ ) موثر است ، ليكن اگر مقرله مفاد اقرار را تكذيب كند ، اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .
۴ ) در صورتي موثر است كه دادگاه صحت اقرار را احراز كند .

۱۹ - آيا تاريخ سند در برابر اشخاص ثالث نيز قابل استناد و معتبر است ؟
۱ ) تاريخ سند در صورتي در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد كه درستي آن در دادگاه احراز شود .
۲ ) در مورد اسناد رسمي ، تاريخ سند در برابر اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادي اعتبار ندارد .
۳ ) اعتبار تاريخ سند مانند مفاد آن نسبي است و در برابر اشخاص ثالث اعتباري ندارد .
۴ ) تاريخ سند در هر حال عليه اشخاص ثالث معتبر است .

۲۰ - اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابي به هم برسد ، تعمير مجرا به عهده كيست ؟
۱ ) هر دو كه به اشتراك انجام مي دهند .
۲ ) اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود ، تعمير آن به عهده كسي است كه آب مي برد ، ولي اگر خرابي سبب خسارت به خانه باشد ، دفع ضرر به عهده مالك خانه است .
۳ ) صاحب خانه
۴ ) صاحب مجراي آب  * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳

۲۱ - كارمنداني كه به عنوان نماينده حقوقي موسسات دولتي ، در دادگاه ها اقدام مي نمايند بايد داراي شرايطي باشند . تشخيص احراز اين شرايط با . . . . . است .
۱ ) رييس دادگاه مربوط
۲ ) رييس دادگستري مربوط
۳ ) بالاترين مقام اجرايي موسسه
۴ ) كانون وكلاي حوزه مربوط

۲۲ - هرگاه شعبه شركتي ملكي را غصب نمايد ، مالك ملك دعواي خلع يد را بايد در دادگاه محل . . . . . اقامه كند .
۱ ) اقامت خود
۲ ) وقوع ملك
۳ ) شعبه شركت
۴ ) مركز اصلي شركت

۲۳ - چنانچه وكيلي دعوا را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد ، به مجازات انتظامي درجه . . . . . . محكوم مي شود .
۱ ) ۳ ( توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون )
۲ ) ۴ ( تنزل درجه )
۳ ) ۵ ( ممنوعيت از وكالت از سه ماه تا سه سال )
۴ ) ۶ ( محروميت دائم از شغل وكالت )

۲۴ - در دعاوي كه خواسته آن منافعي باشد كه مادام العمر است ، « بهاي خواسته » حاصل جمع منافق :
۱ ) سه ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .
۲ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .
۳ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت يك ساله منافع محكوم مي كند .
۴ ) بيست ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم مي كند .

۲۵ - حكمي از دادگاه عمومي صادر شده كه ، با توجه به مقررات حاكم در زمان صدور آن غيرقابل فرجام و با توجه به مقررات حاكم در زمان ابلاغ آن قابل فرجام است . فرجام خواهي محكوم عليه نسبت به اين حكم ، قانونا :
۱ ) ممكن نيست .
۲ ) ممكن است .
۳ ) بستگي به مقررات فعلي دارد .
۴ ) بستگي به نظر رياست ديوان عالي كشور دارد .

۲۶ - هرگاه تجديدنظرخواه ، به ادعاي داشتن عذر موجه ، خارج از مهلت مقرر تجديدنظرخواهي كند ، دادگاهي كه به عذر او رسيدگي مي كند كدام است ؟
۱ ) معاونت ارجاع
۲ ) دادگاه نخستين
۳ ) دادگاه تجديدنظر
۴ ) رييس حوزه قضايي

۲۷ - هرگاه ، در دادخواست نام خانوادگي خواهان و خوانده نوشته نشده باشد ، دادخواست بايد :
۱ ) به موجب قرار رييس دادگاه رد شود .
۲ ) به موجب قرار مدير دفتر دادگاه رد شود .
۳ ) توقيف و اخطار رفع نقص صادر شود .
۴ ) توسط دفتر دادگاه در اختيار رييس دادگاه قرار گيرد تا تعيين تكليف كند .

۲۸ - دعواي طاري در صورتي بايد در دادگاهي اقامه شود كه دعواي اصلي در آن اقامه شده كه با دعواي اصلي مرتبط . . . . .
۱ ) يا داراي يك منشا باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۲ ) و داراي يك منشا باشد و مثال آن اعتراض ثالث طاري است .
۳ ) يا داراي يك منشا و در صلاحيت محلي همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۴ ) و داراي يك منشا و در صلاحيت محلي همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .

۲۹ - هرگاه بين دادگاه تجديدنظر يكي از استان ها ، با دادگاه عمومي حوزه استان ديگري اختلاف در صلاحيت پيدا
شود :
۱ ) نظر دادگاه تجديدنظر استان لازم الاتباع است .
۲ ) حل اختلاف با شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است .
۳ ) حل اختلاف با رييس دادگستري تهران است .
۴ ) حل اختلاف با ديوان عالي كشور است .

۳۰ - ايراد امر قضاوت شده در صورتي پذيرفته مي شود كه ، علاوه بر وحدت اصحاب و موضوع دعواي قبلي و فعلي ، سبب دو دعوا :
۱ ) يا دليل آنها واحد و حكم قطعي صادر شده باشد .
۲ ) يا دليل آنها واحد و قرار قطعي صادر شده باشد .
۳ ) نيز واحد و دلايل آنها نيز واحد و حكم قطعي صادر شده باشد .
۴ ) نيز واحد و حكم قطعي صادر شده باشد ، حتي اگر دليل جديد ارائه شود .

۳۱ - دعواي راجع به سند سجلي كه در خارج از كشور تنظيم شده و خواهان نيز مقيم خارج باشد ، در صلاحيت . . . . است .
۱ ) دادگاه عمومي تهران
۲ ) ديوان عدالت اداري
۳ ) دادگاه تجديدنظر استان تهران
۴ ) دادگاه عمومي آخرين محل اقامت خواهان در ايران

۳۲ - هرگاه دعوايي به شكل دعواي متقابل ، اما پس از اولين جلسه دادرسي ، در دادگاهي مطرح شود كه به دعواي اصلي رسيدگي مي كند ، دادگاه :
۱ ) بايد قرار رد آن را صادر كند .
۲ ) بايد قرار رد دادخواست را صادر كند .
۳ ) اگر صلاحيت ذاتي و محلي دارد بايد جداگانه به آن رسيدگي كند .
۴ ) اگر صلاحيت ذاتي دارد بايد به آن رسيدگي كند حتي اگر صلاحيت محلي نداشته باشد .

۳۳ - قيد يا عدم قيد قطعيت ، در پايان حكم رفع تصرف عدواني ، صادر از دادگاه عمومي . . . .
۱ ) مانع اجراي حكم است ، حتي اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي كند .
۲ ) مانع اجراي حكم است ، حتي اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي نكند .
۳ ) مانع اجراي حكم نيست ، اگرچه محكوم عليه تجديدنظرخواهي كند .
۴ ) مانع اجراي حكم نيست ، اگر محكوم عليه تجديدنظرخواهي نكند .

۳۴ - در صورت درخواست دستور موقت ، دادگاه . . . .
۱ ) مي تواند صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه بايد وجه نقد باشد .
۲ ) بايد صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه مي تواند وجه نقد باشد .
۳ ) بايد صدور دستور را منوط به دادن تامين كند كه بايد وجه نقد باشد .
۴ ) مي تواند صدور دستور را منوط به دادن تامين كند يا بدون تامين دستور صادر كند .

۳۵ - هرگاه حكم غيابي از دادگاه در دعوايي صادر شود كه خواسته آن سي ميليون ريال است و محكوم عليه در مهلت هاي مقرر از آن واخواهي و تجديدنظرخواهي ننمايد :
۱ ) در صورتي مي تواند ، در مهلت فرجامي از آن فرجام خواهي كند كه محكوم به كمتر از بيست ميليون ريال نباشد .
۲ ) مي تواند ، با اجازه رييس ديوان عالي كشور از آن فرجام خواهي كند .
۳ ) مي تواند در مهلت فرجامي ، از آن فرجام خواهي كند .
۴ ) نمي تواند از آن فرجام خواهي كند .

۳۶ - حكمي كه از دادگاه نخستين صادر و عينا در دادگاه تجديدنظر تاييد مي شود ، مراجع اعاده دادرسي . . . .
۱ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجديدنظر است .
۲ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومي است .
۳ ) نسبت به آن دادگاه عمومي و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجديدنظر است .
۴ ) نسبت به آن دادگاه تجديدنظر و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومي است .

۳۷ - هرگاه مستند دعوا سند عادي باشد و در اولين جلسه دادرسي خواهان اصل سند را همراه نداشته باشد و نسبت به آن ادعاي جعل شود . . . . .
۱ ) قرار ابطال دادخواست صادر مي شود .
۲ ) سند از عداد دلاليل خارج مي شود .
۳ ) اگر دادخواست مستند به دليل ديگري نباشد ابطال مي شود .
۴ ) به خواهان ده روز مهلت داده مي شود كه اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم كند .

۳۸ - رسيدگي دادگاه به مطالبه خسارت ناشي از اجراي قرار تامين خواسته ، از محل تامين گرفته شده ، در وقت . . . . به عمل مي آيد .
۱ ) عادي
۲ ) خارج از نوبت
۳ ) دادرسي فوري
۴ ) فوق العاده

۳۹ - صرف درخواست تجديدنظر نسبت به راي قطعي ، در شعبه تشخيص ، اجراي حكم را :
۱ ) در هر حال متوقف مي كند .
۲ ) در هيچ صورتي متوقف نمي كند .
۳ ) در صورتي متوقف مي كند كه محكوم عليه تامين مناسب دهد .
۴ ) در صورتي متوقف مي نمايد كه اكثريت اعضاي شعبه موافقت نمايند .

۴۰ - راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور :
۱ ) قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شود .
۲ ) فقط به موجب قانون و يا راي وحدت رويه بي اثر مي شود .
۳ ) قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است و به موجب قانون نيز بي اثر مي شود .
۴ ) قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص بوده و به موجب قانون نيز بي اثر مي شود . 


 * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳

۴۱ - در جرائم غيرعمدي :
۱ ) معاونت در جرم ممكن است ولي قواعد شركت در جرم به لحاظ عدم امكان تحقق وحدت قصد قابل اعمال نيست .
۲ ) شركت در جرم وجود دارد ولي معاونت در جرم منتفي است .
۳ ) قواعد شركت و معاونت در جرم قابل اعمال است .
۴ ) هم شركت و هم معاونت در جرم منتفي است .

۴۲ - اگر شخصي مرتكب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محكوم نمايد و شخص ديگري بدون اينكه از ولي دم مقتول اجازه گرفته باشد محكوم را به قتل برساند ، اين شخص :
۱ ) مرتكب قتل غيرعمد شده است .
۲ ) عملي انجام داده كه مشمول تعزير است .
۳ ) مرتكب جرمي نشده تا مجازات شود .
۴ ) مرتكب قتلي شده كه مستوجب قصاص است .

۴۳ - پدري فرزند خود را عمدا به قتل مي رساند در اين صورت و با جمع شرايط :
۱ ) تعزير مي شود .
۲ ) قصاص مي شود .
۳ ) فقط به پرداخت ديه به ورثه مقتول محكوم مي شود و مجازات ديگري ندارد .
۴ ) به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم شده و تعزير هم مي شود .

۴۴ - مطابق قوانين كيفري ايران اگر نابالغي به طور عمد فردي را به قتل برساند در اين صورت :
۱ ) نابالغ مرتكب قتل خطئي شده و عاقله وي بايد ديه قتل خطئي را به ورثه مقتول بدهد .
۲ ) نابالغ مرتكب قتل شبه عمده شده و منحصرا بايد ديه قتل شبه عمد را به ورثه مقتول بدهد .
۳ ) نابالغ مرتكب قتل عمدي شده است و بايد قصاص شود .
۴ ) نابالغ از مسووليت بري است .

۴۵ - در مورد دعوي قتل اصل ثابت شده لكن نوع آن از لحاظ عمد يا غيرعمد ثابت نيست ، در اين صورت :
۱ ) قتل غيرعمد تلقي مي شود .
۲ ) قتل عمدي تلقي مي شود تا خلاف آن ثابت گردد .
۳ ) بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را پايان داد .
۴ ) چون دليلي بر عمدي يا غيرعمدي بودن در دست نيست موضوع قابل تعقيب نمي باشد .

۴۶ - فردي به دستور ديگري مرتكب قتل عمدي گرديده است مجازات دستوردهنده ( آمر ) چيست ؟
۱ ) قصاص
۲ ) زندان دائم
۳ ) پرداخت ديه
۴ ) پرداخته ديه همراه با تعزير

۴۷ - فردي با ايراد جرحي كه با يك ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل مي گردد ، مجازات چنين شخصي چيست ؟
۱ ) منحصرا به مجازات قصاص نفس محكوم مي گردد .
۲ ) هم به مجازات نفس و هم به مجازات نقص عضو محكوم مي گردد .
۳ ) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو بايد ديه پرداخت كند .
۴ ) نسبت به قتل قصاص مي شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزيري محكوم مي گردد .

۴۸ - قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي :
۱ ) زنا
۲ ) لواط
۳ ) زنا يا لواط
۴ ) روابط نامشروع

۴۹ - حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن :
۱ ) ۷۵ تازيانه است
۲ ) ۸۰ تازيانه است
۳ ) ۷۵ تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يك سال
۴ ) تبعيد به مدت ۳ ماه تا يكسال

۵۰ - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد و از عهده اثبات آن برنيايد به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم خواهد شد اين مجازات :
۱ ) مجازات شمول حد است ولي تبديل به تعزير گرديده است
۲ ) مجازات تعزيري است .
۳ ) مجازات شمول حد است .
۴ ) هيچ كدام

۵۱ - كدام محكوميت مانع تعليق اجراي مجازات است ؟
۱ ) محكوميت قطعي به جرح عمدي
۲ ) محكوميت قطعي به جزاي نقدي تا مبلغ ۲ ميليون ريال
۳ ) محكوميت قطعي به زندان تا هر ميزان در جرائم غيرعمدي
۴ ) محكوميت قطعي به زندان بيش از يكسال در جرائم عمدي

۵۲ - شخصي به سه سال و نيم زندان تعزيري محكوم گرديده و حكم نيز درباره وي اجرا شده در نتيجه از حقوق اجتماعي محروم گرديده است . رفع محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم گذشت مدت . . . . . بعد از اجراي حكم است .
۱ ) يك سال
۲ ) دو سال
۳ ) سه سال
۴ ) پنج سال

۵۳ - مجازات شركاء جرم هاي غيرعمدي تعزيري يا بازدارنده چه اندازه است ؟
۱ ) مجازات فاعل مستقل است
۲ ) مجازات نمي شوند
۳ ) حداقل مجازات فاعل مستقل است
۴ ) از نظر قانون ضابطه اي وجود ندارد و در هر مورد بستگي به نظر قاضي دارد .

۵۴ - شخصي به ۱۲ سال زندان محكوم شده است با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد مدت آزادي مشروط كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود ، وي پس از تحمل چند سال از زندان مذكور مي تواند تقاضاي آزاد مشروط نمايد ؟
۱ ) ۵ سال
۲ ) ۶ سال
۳ ) ۷ سال
۴ ) ۸ سال

۵۵ - منظور از اعاده حيثيت در حقوق كيفري عمومي يعني :
۱ ) جبران خسارت از متهم
۲ ) اعلام برائت شخص بي گناه
۳ ) رفع اثر از محكوميت كيفري پس از اجراي كامل حكم
۴ ) رفع اثر از محكوميت قطعي كيفري پس از اجراي حكم و انقضاء مدت تعيين شده

۵۶ - مجازات كدام جرم قابل تعليق است ؟
۱ ) معاونت در آدم ربايي
۲ ) سرقت مستوجب تعزير
۳ ) معاونت در سرقت مستوجب حد
۴ ) معاونت در خريد و فروش مواد مخدر

۵۷ - از نظر عنصر مادي ، به عمل كسي كه به قصد سرقت به دفعات متعدد ، گندم داخل انبار ديگري را خارج مي كند . . . . . گفته مي شود .
۱ ) تعدد جرم
۲ ) جرم مستمر
۳ ) جرم مركب
۴ ) جرم استمراريافته

۵۸ - مجازات شروع به كدام يك از جرائم زير در قانون پيش بيني نشده است ؟
۱ ) شروع به استفاده از سند مجعول
۲ ) شروع به كلاهبرداري
۳ ) شروع به قتل عمدي
۴ ) شروع به ارتشاء

۵۹ - اگر شخصي نوار و تصاوير مستهجن را صرفا نگهداري نمايد ولي به قصد تجارت و توزيع نباشد ، چه حكمي دارد ؟
۱ ) جرم و قابل مجازات است .
۲ ) فاقد جنبه جزايي است .
۳ ) به تشخيص دادگاه بستگي دارد .
۴ ) چون عفت عمومي را جريحه دار مي كند قابل مجازات است .

۶۰ - از نظر عنصر مادي ، كدام جرم ، به عادت نمي باشد ؟
۱ ) ولگردي
۲ ) تكدي
۳ ) خريد و فروش مال مسروقه
۴ ) اعتياد به مواد مخدر 


 * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳

۶۱ - در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوي بازپرس :
۱ ) نظر دادستان متبع است .
۲ ) حل اختلاف با دادگاه عمومي كيفري است .
۳ ) حل اختلاف توسط رييس حوزه قضايي به عمل مي آيد .
۴ ) نظر به ضرورت استقلال قاضي تحقيق از دادستان مخالفت دادستان بي تا ثير است .

۶۲ - رسيدگي به تقاضاي اعاده ي دادرسي در امور كيفري در صلاحيت كدام مرجع است ؟
۱ ) دادگاه كيفري استان
۲ ) دادگاه صادركننده ي حكم قطعي
۳ ) شعبه اي از شعب ديوان عالي كشور
۴ ) شعبه ي تشخيص ديوان عالي كشور

۶۳ - اگر راي دادگاه بدوي به صورت قرار باشد و دادگاه تجديدنظر آن را نقض كند ادامه رسيدگي به چه صورت خواهد بود ؟
۱ ) به شعبه هم عرض ارجاع مي شود .
۲ ) پرونده به دادگاه صادركننده ي قرار ارسال مي شود .
۳ ) دادگاه تجديدنظر خود به رسيدگي ادامه مي دهد و راي مقتضي صادر مي كند .
۴ ) پرونده نزد رييس حوزه ي قضايي ارسال مي شود تا به هر شعبه اي كه صلاح مي داند ارجاع دهد .

۶۴ - در حوزه ي قضايي بخش :
۱ ) دادسرا تشكيل نمي شود و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است رييس دادگاه يا دادرس علي البدل تحت نظارت دادستان مربوط تحقيقات مقدماتي مورد نياز را انجام مي دهد .
۲ ) دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل و دادستان و بازپرس هر يك به وظايف خود عمل مي كنند .
۳ ) وظايف دادسرا را مدير دفتر عهده دار مي شود .
۴ ) دادسراي انقلاب تشكيل مي شود ، بازپرس تحقيقات مقدماتي مورد نياز را در هنگام وقوع جرايم و دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد .

۶۵ - قرار منع تعقيق در مواردي صادر مي گردد كه :
۱ ) دادستان تعقيب متهم را متقضي نداند .
۲ ) عمل ارتكابي فقط فاقد عنوان كيفري باشد .
۳ ) از ديدگاه قانون جديد عمل ارتكابي ديگر جرم تلقي نگردد .
۴ ) عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد .

۶۶ - در قوانين موضوعه ايران در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود دادستان :
۱ ) فقط نظارت بر اقدامات قضايي دادياران را عهده دار است .
۲ ) فقط در جرائم مهم كه در صلاحيت دادگاههاي استان است حق نظارت دارد .
۳ ) با توجه به ضرورت استقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب كننده حق هيچ گونه اظهارنظر ندارد .
۴ ) حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را در همه موارد دارد و حتي مي تواند تكميل تحقيقات را درخواست كند .

۶۷ - در جرائمي كه رسيدگي به آنها قانونا در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان است :
۱ ) دادگاههاي كيفري استان بايد در همه ي موارد ، راسا تحقيقات مقدماتي را عهده دار شوند .
۲ ) تحقيقات مقدماتي ، همانند ساير جرايم ، توسط بازپرس ، دادستان و يا داديار صورت مي پذيرد .
۳ ) تحقيقات مقدماتي ، الزاما توسط بازپرس صورت مي پذيرد و دادستان مطلقا حق تحقيق ندارد .
۴ ) تحقيقات توسط دادستان يا بازپرس انجام مي شود و انجام تحقيقات توسط دادياران مجاز نيست .

۶۸ - در كدام مورد ، امكان جلب متهم بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده شده باشد وجود دارد ؟
۱ ) در جرايم عليه امنيت كشور
۲ ) در جرايمي كه رسيدگي به آنها مستقيما در دادگاه مربوطه به عمل مي آيد .
۳ ) در حدود و قصاص و جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد است .
۴ ) در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص ، اعدام و قطع عضو است و يا محل اقامت يا شغل و كسب متهم معلوم نيست و اقدامات معموله براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده است .

۶۹ - منظور از علني بودن محاكمه يعني :
۱ ) عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه
۲ ) حضور وكيل مدافع در همه ي جلسات رسيدگي
۳ ) دعوت از شهروندان جهت حضور در دادگاه
۴ ) برگزاري جلسه رسيدگي دادگاه در مكاني كه امكان حضور همه ي افراد علاقه مند وجود داشته باشد

۷۰ - چنانچه يك نفر نظامي به همراه ( و مشاركت ) يك نفر غيرنظامي مرتكب جاسوسي شده باشد ؟
۱ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه انقلاب است .
۲ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه نظامي است .
۳ ) رسيدگي به جرايم هر دو در صلاحيت دادگاه كيفري استان است .
۴ ) رسيدگي به جرايم نظامي در صلاحيت دادگاه نظامي و رسيدگي به اتهام غيرنظامي در صلاحيت دادگاه انقلاب مركز است .

۷۱ - دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي از چند نفر قاضي تشكيل مي شود ؟
۱ ) يك نفر
۲ ) سه نفر
۳ ) پنج نفر
۴ ) هفت نفر

۷۲ - در حال حاضر و در كليه جرايمي كه مجازات آن اعدام است مرجع صالح رسيدگي كدام است ؟
۱ ) در جرايم مواد مخدر دادگاه هاي انقلاب و در ساير جرايم دادگاه كيفري استان
۲ ) دادگاه كيفري استان
۳ ) دادگاه عمومي جزايي
۴ ) دادگاه تجديدنظر استان

۷۳ - دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي و در مجازات هاي تعزيري :
۱ ) در هيچ مورد مجاز به تشديد حكم بدوي نيست .
۲ ) در همه ي موارد مي تواند حكم بدوي را كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است تشديد كند .
۳ ) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقلي باشد كه قانون مقرر داشته است .
۴ ) مجاز به تشديد نيست مگر آنكه حكم بدوي مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه قرار گيرد و حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است .

۷۴ - در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان راجع به رفع قرار بازداشت موقت حل اختلاف به چه ترتيب به عمل مي آيد ؟
۱ ) با تبعيت از نظر دادستان
۲ ) طبق تصميم متخذه از سوي بازپرس
۳ ) توسط دادگاه عمومي و انقلاب ( كيفري )
۴ ) از طريق دادگاه تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان

۷۵ - هرگاه دادگاه عمومي كيفري برائت متهم را اعلام نمايد در مورد دادخواست ضرر و زيان :
۱ ) آن را به دادگاه حقوقي ارجاع مي دهد .
۲ ) اقدام به رسيدگي و صدور حكم مي كند .
۳ ) مخير است كه رسيدگي نموده يا آن را به دادگاه صالح ارسال دارد .
۴ ) تكليفي به رسيدگي و صدور حكم ، به علت منتفي شدن امر كيفري ندارد .

۷۶ - در نظام مختلط :
۱ ) تحقيقات مقدماتي غيرعلني ، ترافعي و شفاهي است .
۲ ) تحقيقات مقدماتي علني ، غيرترافعي و كتبي است .
۳ ) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و رسيدگي دادگاه به طريق اتهامي است .
۴ ) تحقيقات مقدماتي به طريق تفتيشي و كتبي است .

۷۷ - چنانچه پس از صدور قرار التزام از سوي مقام قضايي متهم استنكاف از پذيرش آن نمايد قرار مزبور به . . . . . . تبديل مي شود .
۱ ) وثيقه
۲ ) كفالت
۳ ) بازداشت موقت
۴ ) التزام به حضور با قول شرف

۷۸ - وثيقه اعم است از :
۱ ) وجه نقد يا مال غيرمنقول
۲ ) وجه نقد ، مال منقول ، اوراق بهادار ، اشياء قيمتي
۳ ) وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول
۴ ) فقط وجه نقد كه بايد به صندوق دادگستري يا بانك ايداء و قبض سپرده به مقام قضايي تحويل شود .

۷۹ - در صورت عدم حضور متهمي كه با قرار كفالت يا وثيقه آزاد شده است :
۱ ) كفيل ۲۰ روز وثيقه گذار ۱۰ روز مهلت جهت تسليم دارند .
۲ ) به كفيل يا وثيقه گذار مهلت كافي جهت معرفي متهم را تسليم كند .
۳ ) به كفيل يا وثيقه گذار اخطار واقعي شود تا ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند .
۴ ) ابلاغ قانوني كافي است و كفيل و وثيقه گذار بايد ظرف ۱۰ روز متهم را تسليم كنند .

۸۰ - مبناي صلاحي دادگاه هاي ويژه ي روحانيت :
۱ ) وصفي است كه در مرتكب عمل مجرمانه وجود دارد .
۲ ) مبناي قانون اساسي است .
۳ ) نوع جرم ارتكابي است .
۴ ) هيچ كدام 


 * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳

۸۱ - هرگاه اوراق قرضه در اساسنامه شركت سهامي پيش بيني نشده باشد :
۱ ) در اين صورت انتشار اوراق قرضه با تغيير اساسنامه امكان پذير خواهد بود .
۲ ) مجمع عمومي عادي به پيشنهاد هيات مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .
۳ ) مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيات مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .
۴ ) مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد مديرعامل انتشار اوراق قرضه را تصويب مي نمايد .

۸۲ - بازرس يا بازرسان شركت سهامي در صورت اطلاع از وقوع جرمي توسط مديران شركت ، در هنگام ماموريت بايد :
۱ ) به اولين مجمع عمومي گزارش دهند .
۲ ) به مرجع قضايي صلاحيت دار اعلام كنند .
۳ ) هيات مديره را در جريان قرار دهند .
۴ ) موارد ۱ و ۲

۸۳ - كاهش اختياري سرمايه در شركت سهامي از طريق كاهش . . . . صورت مي گيرد .
۱ ) تعداد سهام
۲ ) مبلغ اسمي سهام
۳ ) اسمي سهام به نسبت تساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن
۴ ) هر سه مورد

۸۴ - هرگاه شركت تضامني منحل شود و دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران :
۱ ) تا هنگام پرداخت طلب طلبكاران شخصي شركاء حق مراجعه به آنها را ندارند .
۲ ) هر شريكي به ميزان سهم خود در شركت ، مسوول است ، بي توجه به وجود يا عدم وجود طلبكار شخصي .
۳ ) حق دارند بقيه طلب خود را از شركت ضامن مطالبه كنند و در اين مورد بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم دارند .
۴ ) حق دارند طلب خود را از شركاء ضامن مطالبه كنند و در اين مورد بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم ندارند .

۸۵ - با انحلال تجارتخانه قائم مقام تجارتي :
۱ ) منعزل است .
۲ ) با حكم دادگاه بر كنار خواهد شد .
۳ ) تنها رييس تجارتخانه مي تواند او را بر كنار كند .
۴ ) تا پايان تصفيه تجارتخانه و امور مربوط به آن در سمت خود خواهد ماند .

۸۶ - در صورت ورشكستگي شركت هاي تضامني يا نسبي :
۱ ) اموال شخصي شركاء ضامن نيز مهر و موم خواهد شد .
۲ ) اموال شخصي شركاء در صورت تعيين مدير تصفيه مهر و موم خواهد شد .
۳ ) در صورتي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم خواهد شد كه حكم ورشكستگي آنها نيز صادر شده باشد .
۴ ) هيچ كدام

۸۷ - داشتن علامت تجارتي :
۱ ) اختياري است .
۲ ) الزامي است .
۳ ) در صورت الزامي دانستن دولت الزامي است .
۴ ) در صورتي كه قرار باشد روي كالا نصب شود ، الزامي است .

۸۸ - ارسال كننده كالا . . . . . از متصدي حمل و نقل تقاضاي استرداد كالا نمايد .
۱ ) مي تواند
۲ ) به شرط آنكه صاحب كالا باشد مي تواند
۳ ) به شرط آنكه بارنامه صادر نشده باشد مي تواند
۴ ) به شرط آنكه صاحب كالا به او اجازه داده باشد مي تواند

۸۹ - اگر دارنده سفته ظرف مهلت مقرر اطلاع نامه اي مبني بر عدم پرداخت براي كسي كه سفته را به او داده ارسال ندارد . . . . .
۱ ) حق مراجعه خود را از دست نمي دهد .
۲ ) حق مراجعه خود را نسبت به آن شخص از دست مي دهد .
۳ ) حق مراجعه خود را نسبت به همه مسوولان سند از دست مي دهد .
۴ ) حق مراجعه خود را از دست نمي دهد حتي اگر واخواست نكرده باشد .

۹۰ - در صورتي كه كالاهاي موضوع قرارداد حمل و نقل توسط راننده كاميون مامور حمل تلف شود چه كسي در مقابل صاحب كالا مسوول خواهد بود ؟
۱ ) راننده
۲ ) متصدي حمل و نقل
۳ ) راننده و متصدي حمل و نقل
۴ ) متصدي حمل و نقل در صورت اثبات تقصير او

۹۱ - معامله ي بين دو تاجر :
۱ ) در هر حال تجاري خواهد بود .
۲ ) در هر حال تجاري خواهد بود به استثناي اموال غيرمنقول .
۳ ) در هر حال تجاري خواهد بود به استثناي اموال منقول .
۴ ) فقط در صورتي كه مربوط به حوائج شخصي تاجر باشد تجاري خواهد بود .

۹۲ - كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيان هاي وارده كه منتهي به تقليد مبلغ اسمي و يا تقليل عده سهام شود :
۱ ) شامل سهامي نيز كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند مي گردد .
۲ ) شامل سهامي كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند مي گردد .
۳ ) شامل سهامي كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق قرضه خود دريافت مي دارند نمي گردد .
۴ ) هيچ كدام از عبارات فوق صحيح نيست .

۹۳ - انتقال سهم الشركه در شركت با مسووليت محدود چگونه صورت مي گيرد ؟
۱ ) با موافقت هيات مديره
۲ ) فقط با تنظيم سند رسمي
۳ ) با ظهرنويسي دارنده سهم الشركه
۴ ) با موافقت اكثريت شركايي كه سه ، چهارم سرمايه را نيز داشته باشند و تنظيم سند رسمي

۹۴ - كدام عبارت صحيح است ؟
۱ ) ورشكستگي شركت نسبي ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن دارد .
۲ ) ورشكستگي شركت نسبي ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن ندارد .
۳ ) ورشكستگي بعضي از شركاء شركت تضامني ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت دارد .
۴ ) ورشكستگي شركت نسبي بر خلاف شركت تضامني ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء آن دارد .

۹۵ - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تاديه نموده :
۱ ) هيچ گونه مسووليتي نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت تضامني دارد .
۳ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت اشتراكي دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسوول است .

۹۶ - انعقاد قرارداد ارفاقي موجب مي شود كه ورشكسته :
۱ ) هيچ گونه مسووليتي نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت تضامني دارد .
۳ ) با دريافت كننده وجه برات مسووليت اشتراكي دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسوول است .

۹۷ - امكان انعقاد قرارداد ارفاقي منتفي است در صورتي كه ورشكستگي :
۱ ) عادي باشد
۲ ) به تقلب باشد
۳ ) به تصفيه باشد
۴ ) به تقصير و يا تقلب باشد

۹۸ - كدام عمل جزء اعمال تجارتي تبعي محسوب مي شود ؟
۱ ) معامله اجزاء يا خدمه تاجر براي امور تجارتي تاجر
۲ ) تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه
۳ ) تصدي به حمل و نقل
۴ ) معاملات برواتي

۹۹ - كدام عبارت درست است ؟
۱ ) دادگاه نمي تواند به برات گير مهلت پرداخت بدهد .
۲ ) دادگاه مي تواند مهلت مناسب براي برات گير جهت پرداخت بدهد .
۳ ) اعطاء مهلت به برات گير توسط دادگاه فقط با رضايت دارنده برات ممكن است .
۴ ) در اعطاء مهلت به برات گير علاوه بر رضايت دارنده برات رضايت ساير متعهدان برات نيز لازم است .

۱۰۰ - مدت استفاده انحصاري از اسم و علامت تجارتي به ترتيب كدام است ؟
۱ ) ۵ سال و ۱۰ سال
۲ ) ۵ سال و ۳ سال
۳ ) ۳ سال و ۱۰ سال
۴ ) هر دو ۵ سال 


 * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳

۱۰۱ - حكم ماده ۳۵۹ قانون مدني : « هرگاه دخول شيء در مبيع ، عرفا مشكوك باشد ، آن شيء داخل در مبيع نخواهد بود » مبتني بر كدام مبناست ؟
۱ ) مبتني بر اصل عدم است .
۲ ) مبتني بر نص قانون و اراده قانونگزار است .
۳ ) مبتني بر اصل برائت بايع از وجوب تسليم آن شيء مي باشد .
۴ ) به دليل عدم تصريح متعاقدين ، نسبت به دخول آن شيء در مبيع است .

۱۰۲ - از ملاك هاي تشخيص مدعي از منكر ، مخالفت و يا موافقت اظهارات ايشان با اصل است ، مقصود از اين اصل چيست ؟
۱ ) اصل عدم
۲ ) اصل برائت
۳ ) اصل استصحاب
۴ ) اصل جاري در مورد دعوي و بر حسب مورد

۱۰۳ - « صحت سلب » ، علامت معني . . . . . است .
۱ ) حقيقي
۲ ) مجازي
۳ ) تعيني ( تخصصي )
۴ ) عرفي ( عرف عام )

۱۰۴ - اگر متصرف ، اقرار به مالكيت سابق مدعي كند ، تكليف چيست ؟
۱ ) بسته به نظر قاضي در هر مورد است .
۲ ) ملك از متصرف ، خلع و به مدعي داده مي شود .
۳ ) طبق قاعده يد ، متصرف ، مالك شناخته مي شود .
۴ ) ملك ، به مدعي داده مي شود ، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملك را به خود ، اثبات نمايد .

۱۰۵ - در صورت شك در مشروعيت تصرف ذواليد ، حكم چيست ؟
۱ ) استحصاب عدم مالكيت جاري است .
۲ ) اصل عدم مشروعيت منشا تصرف ، جاري است .
۳ ) طبق قاعده يد ، حكم به مالكيت متصرف داده مي شود .
۴ ) در صورتي كه منشا ترديد ، احتمال غصبيت باشد ، استصحاب عدم مالكيت و در غير اين صورت ، قاعده يد حاكم است .

۱۰۶ - امارات ، مثبت آثار و لوازم متعلق خود مي باشند ؟
۱ ) آري
۲ ) خير
۳ ) تنها مثبت آثار شرعي متعلق خود مي باشند .
۴ ) به جز لوازم عقلي ، مثبت كليه لوازم ديگر متعلق خود مي باشند .

۱۰۷ - احكام وضعي احكامي مي باشند كه :
۱ ) مستقيما با افغال مكلفين مربوط هستند .
۲ ) مستقيما با افعال مكلفين مربوط نيستند .
۳ ) به وسيله قانونگزار ، تاييد و امضاء شده اند .
۴ ) قانونگزار در وضع آنها دخالت داشته است .

۱۰۸ - مقصود از « لوازم » در جمله « اذن در شيء اذن در لوازم آن است » ، كدام است ؟
۱ ) لوازم عادي
۲ ) لوازم ذاتي
۳ ) لوازم عقلي
۴ ) كليه لوازم

۱۰۹ - نسبت قاعده يد با استصحاب عدم مالكيت ، چيست ؟
۱ ) تخصيص
۲ ) تعارض جزيي
۳ ) تعارض ظاهري
۴ ) تعارض كلي

۱۱۰ - الزام و ممنوعيت در قانون ، از احكام . . . . است .
۱ ) امضايي
۲ ) تاسيسي
۳ ) وضعي
۴ ) تكليفي

۱۱۱ - در خصوص ترديد در مبلغ دين ، كدام اصل حاكم است ؟
۱ ) اصل اشتغال
۲ ) اصل استصحاب بقاء دين
۳ ) هيچ اصلي جاري نيست
۴ ) اصل برائت ، نسبت به مازاد بر قدر متيقن

۱۱۲ - صيغه و ماده امر ، به اعتقاد مشهور اصوليين ، حقيقت در كدام معني است ؟
۱ ) در مطلق طلب
۲ ) در الزام و وجوب
۳ ) در رخصت و اذن
۴ ) در قدر مشترك ميان سه معني يادشده

۱۱۳ - در تعارض ميان اصل استصحاب و اصل تخيير ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) استصحاب ، مقدم است .
۲ ) اصل تخيير ، حاكم است .
۳ ) استصحاب وجودي ، مقدم و استصحاب عدمي ، موخر از اصل تخيير است .
۴ ) استصحاب حكم عقل ، مقدم و استصحاب حكم شرع ، موخر از اصل تخيير است .

۱۱۴ - تفاوت معني در ميان دو واژه « اذن و اجازه » چيست ؟
۱ ) اجازه ، تنها در موافقت با اعمال حقوقي است اما اذن ، اعم از آن است .
۲ ) اذن ، موافقت قبلي و اجازه ، موافقت بعدي صاحب حق است .
۳ ) اجازه ، اعم از اذن است .
۴ ) تفاوتي نيست .

۱۱۵ - تخصيص عام وسيله مفهوم ، ممكن است ؟
۱ ) مفهوم ، نمي تواند منطوق عامي را تخصيص دهد .
۲ ) تنها مفهوم اولويت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۳ ) مفهوم ، در صورت حجيت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۴ ) مفهوم مخالف ، مخصص عام نيست اما مفهوم موافق ، مي تواند مخصص عام واقع شود .

۱۱۶ - لوازم ذات عقد چيست ؟
۱ ) آثار شرعي مترتب بر عقد .
۲ ) آثاري كه از عقد ، انفكاك ناپذيرند .
۳ ) آثاري كه در صورت اطلاق عقد ، بر آن مترتب مي شوند .
۴ ) آثاري كه متعاقدين نسبت به ترتب آنها بر عقد ، تصريح كرده باشند .

۱۱۷ - اگر در قرارداد استخدامي كسي ، قيد شود كه : « به اختلافات محتمله ناشي از اين قرارداد ، دادگاه رسيدگي خواهد كرد . » ، كدام دادگاه صلاحيت خواهد داشت ؟
۱ ) دادگاه اداري
۲ ) دادگاه صنفي
۳ ) دادگاه صلاحيتدار دادگستري
۴ ) دادگاهي كه طرفين بر آن ، توافق خواهند كرد .

۱۱۸ - در تعارض ميان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) اصاله الصحه ، بر استصحاب مخالف ، مقدم است .
۲ ) اصل استصحاب بر ساير اصول عمليه ، مقدم است .
۳ ) در تقدم هر يك از اين دو اصل ، رابطه سببيت و مسببيت بايد لحاظ گردد .
۴ ) در مورد عقود ، اصاله الصحه ، مقدم و در ايقاعات ، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت .

۱۱۹ - اجمال مخصص متصل ، موجب اجماع در عام مي شود ؟
۱ ) تنها در عام بدلي ، موجب اجمال عام مي شود .
۲ ) تنها در عام استغراقي ، موجب اجمال عام مي شود .
۳ ) موجب اجمال عام مي شود .
۴ ) موجب اجمال عام نمي شود .

۱۲۰ - اصاله الحقيقه ، در چه مواردي كاربرد دارد ؟
۱ ) در موارد ترديد در منظور گوينده ميان معني حقيقي و مجازي يك لفظ .
۲ ) در موارد ترديد در تشخيص معني حقيقي و مجازي كه از يك لفظ اراده مي شود .
۳ ) در موارد ترديد ميان معني لغوي و معني عرف ( عرف عام ) يك لفظ .
۴ ) در موارد ترديد ميان معاني متعدد از الفاظ مشترك .


 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
 

> متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
5 آوريل 2005   [بازگشت به ابتدای سخنگاه]

hello.dont tired with thise works.iam hapy that i can speak wiht you.your web site is exellent for law student and law maste.thans for your help to us student for reach to succes.your dear friend.

تاکنون 1 نظر ارائه شده است.


-  > متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
(1/1) 5 آوريل 2005
بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -