بازگشت به فرمت معمولیتصويبنامه راجع به ماده ( 20 ) مكرر الحاقي به قانون آئين نامه مالي شهرداريهاهيات وزيران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت كشور و به استنادماده ( 20 ) مكرر الحاقي به قانون آئين نامه مالي شهرداريها - مصوب 1380 - تصويب نمود :
حد نصاب هاي مقرر در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 4 ) و قسمت اخير ماده ( 16 ) و ماده ( 20 ) آئين نامه مذكور بشرح ذيل افزايش مي يابد :
1 - در بند ( الف ) ماده ( 4 ) : از دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال به دويست و بيست و سه ميليون ( 000/000/223 ) ريال .
2 - در بند ( ب ) ماده ( 4 ) : به ترتيب از دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال به بدويست و بيست و سه ميليون ( 000/000/223 ) ريال و از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ( 000/000/504/1 ) ريال .
3 - در بند ( ج ) ماده ( 4 ) : از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ( 000/000/504/1 ) ريال 9
4 - در ماده ( 16 ) : به ترتيب از ششصدهزار ( 000/600 ) ريال به بيست و چهار ميليون ( 000/000/24 ) ريال سالانه واز پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال به دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال ماهانه .
5 - در ماده ( 20 ) : از پانصد هزار ( 000/500 ) ريال به بيست ميليون ( 000/000/20 ) ريال .
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف