بازگشت به فرمت معمولیلايحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهریماده واحده :

ارزيابي و تملک املاک و اراضي واقع در طرح بهسازي و عمران جنوب تهران از شمول مقررات قوانين نوسازي و عمران شهري و آئين نامه هاي مربوط شهرداري ، خارج و طبق ضوابط زير نسبت به ارزيابي و تملک عرصه و اعيان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پيشه واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد.
تبصره 1:

 تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و ساير حقوق متصوره اشخاص که ملکشان در طرح قرار مي گيرد ضمن دعوت از مالک يا متصرف از طريق توافق بين سازمان بهسازي و عمران جنوب با مالکين و يا متصرفيني که تصرفاتشان مستند بدلايل کافي بوده باشد بعمل مي آيد و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و يا عدم حصول توافق نسبت به بهاي ملک و ساير حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هيئتي مرکب از شهردار تهران – مديرکل ثبت تهران و يا نمايندگان آنان مطرح و با جلب نظر کارشناس و يا هيئتي از کارشناسان رسمي دادگستري اقدام به ارزيابي خواهد شد و رأي هيئت مذکور قطعي و لازم الاجراء است .

تبصره 2:

ملاک تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و ساير حقوق اعم از حق کسب و پيشه و غيره بهاي عادلانه زمان ارزيابي خواهد بود.

تبصره 3 :

 کارشناسان رسمي منتخب هيئت مکلفند ظرف مدت يک هفته از تاريخ ارجاع امر نظريه قاطع خود را به هيئت اعلام نمايند و هيئت در اولين جلسه نسبت بصدور رأي اقدام مي نمايد.

تبصره 4 :

 مدلول رأي هيئت در صورتيکه حضوراً بمالکين يا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشد با ذکر محدوده مورد رأي باقامتگاه مالک يا ذوي الحقوق ابلاغ و يا در دو روزنامه کثيرالانتشار آگهي و با اعطاء مهلت مناسبي که حداکثر از 10 روز تجاوز ننمايد بمالکين و صاحبان حقوق اعلام مي شود تا نسبت به تخليه ملک و تنظيم سند انتقال اقدام نمايند و چنانچه با انقضاء مهلت مقرر اراضي و ابنيه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخليه نگردد سازمان با حضور نماينده دادستان اقدام به تنظيم صورتمجلس لازم و تخليه و تصرف املاک و اراضي با مستحدثات موضوع طرح مي نمايد.

تبصره 5:

 اراضي فاقد مستحدثات و اعياني اعم از حق ريشه و اشجار و غيره پس از تصويب پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظيم صورتجلسه لازم با حضور نماينده دادستان شهرستان تهران بوسيله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصميم هيئت ابلاغ مي گردد.

تبصره 6:

 سازمان مکلف است بهاء عرصه يا اعياني يا حقوق کسب و پيشه و يا ساير حقوق متصوره املاک و اراضي و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رأي از طرف هيئت مذکور در تبصره يک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و يا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت عدم مراجعه صاحبان حقوق با ايداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف مورد طرح بنمايد اسناد انتقال اينگونه املاک و اراضي و ساير حقوق متصوره بوسيله نماينده دادستان بنمايندگي از طرف اشخاص ذينفع تنظيم مي گردد.

تبصره 7 :

املاک مشمول طرح بهسازي و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و ماليات و حق الثبت معاف بوده و حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و هزينه کارشناسي بعهده سازمان عمران جنوب است.

مصوب 12/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران