شروع به کار نشریه ایرانی حقوق اساسی

 

 

           اطلاع یافتیم که « نشریه حقوق اساسی » در آینده نزدیک(آبان ماه 1382) قدم به عرصه فعالیتهای مطبوعاتی کشور خواهد نهاد.

 

           این نشریه اولین نشریه ای است که در ایران به صورت تخصصی به موضوعات بسیار حساس و بنیادی حقوق اساسی می پردازد.

 

          نشریه حقوق اساسی به صورت دوفصلنامه منتشر شده و با صاحب امتیازی و مدیر مسوولی آقای علی اکبر گرجی  اداره خواهد شد.

 

           جانشین مدیر مسئول نشریه اقای محمد حسن حبیبی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران می باشد.

 

           بنابر اخبار رسیده  اکثر اعضای شورای نویسندگان این نشریه را اساتید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از جمله دکتر سید محمد هاشمی، دکتر اردشیر امیر ارجمند، دکتر ابراهیم بیگ زاده و دکتر محمد راسخ تشکیل می دهند.

 

           امتیاز این نشریه بین المللی است. به همین خاطر ممکن است در هر شماره علاوه بر مقالات فارسی، نوشته هایی را هم به زبان انگلیسی و فرانسه منتشر کند.

 

        

           در شماره اول نشریه مطالب متنوعی چون حقوق و آزادی های بنیادین، حاکمیت  ملی، اصول فرا قانون اساسی، بافت ترکیبی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، گذری بر اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفراندوم و ساز وکارهای حقوقی آن در ایران و ... مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

 

           آدرس اینترنتی نشریه حقوق اساسی این است:

 

    ridroitconsti@yahoo.fr

Revue Iranienne de Droit Constitutionnel

 

 

           سایت حقوق ضمن تبریک انتشار اولین نشریه حقوق اساسی به جامعه علمی و حقوقی ایران و مسئولین نشریه و آرزوی موفقییت برای آنها در نظر دارد تا در آیند ه ای نزدیک مصاحبه ای را با مسئولین این نشریه انجام دهد.

       

       

بازگشت به سایت حقوق