بازگشت به فرمت معمولیسایت های آیین دادرسی و داوریانسيترال  سایت كميسيون سازمان ملل در باره تجارت بين‌الملل (‌انسيترال)
 
منابع داوري تجاري بين‌المللي
 
 ﻗوانین مدنی و آئين دادرسی کشورهای مختلف
 
ديوان بين‌المللي داوري ICC
 
مركز بين‌المللي حل اختلافات سرمايه‌گذارى ( وابسته به بانك جهاني)
 
ديوان داوری اروپايی
 
اطاق داوری پاريس
 
کميته فرانسوی داوری
 
جایگزین هاى بين المللی حل دعوی ADR
 
کلید واژگان دادرسی (به زبان فرانسه)
 
نمونه اوراق اداری قضائی در سایت وزارت دادگستری فرانسه
 
کمک به قربانیان در سایت وزارت دادگستری فرانسه
 
انجمن بین المللی دادستانان
 
اتحادیه بین المللی دادرسان
 
انجمن اروپائی دادرسان
 
دیپلماسی قضائی