بازگشت به فرمت معمولیبانک کتابها، مقالات و نوشته های موجود روی اینترنتدرتهیه این فهرست، از سایت رز نت استفاده شده است

 

Databases

 

EIVillage2

 

Dialog Web

 

CAB

 

MathSciNet

 

Medline 

 

Web of Knowledge

 

E-Journals

 

Oxford E-Journals

 

Kluwer E-Journals

 

Emerald E-Journals

 

Elsevier  Science

 

Taylor  & Francis

 

Springer E-Journals

 

Wiley InterScience
E-Journals

 

 

Full Text/Image

 

ProQuest_5000

 

Gale InfoTrac OneFile

 

E-Books & E-References

 

Wiley E-books

 

Digital Dissertation

 

EngNetBase

 

Books@Ovid
E-Books

 

 

Services

 

SmartDOC

 

 

Scientific Search Engines

Scirus