بازگشت به فرمت معمولیسایت های مراجع و نهادهاى دولتىاین فهرست به مرور تکمیل می شود.

توجه: نهادها و سازمانهاى مربوط به هررشته در صفحه همان رشته آمده است و از تكرار آنها در اینجا خوددارى شده است. (براى مثال نهادها و سازمانهاى بین المللى در قسمت مربوط به حقوق بین الملل آورده شده اند).

  مراجع و نهادهاى دولتى ايران

رياست جمهورى

سایت هاى وزارتحانه ها و نهادهاى دولتي توسط ساﻳت رياست جمهورى

مجلس شوراي اسلامي

شورای نگهبان

وزارت کشور

قوه قضائيه

دادستانی کل کشور

دیوان محاسبات کشور

سازمان قضائی نیروهای مسلح

روزنامه رسمی کشور

سازمان پزشکی قانونی کشور

سازمان بازرسی کل کشور

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه

اداره كل روابط عمومى قوه قضائيه

وزارت امور خارجه

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سازمان حفاظت محيط زيست ايران

 

 فهرست نهادهاى عمومى فرانسه

ﭘارلمان فرانسه

دیوان عالی

دیوان محاسبات

ریاست جمهورى

شوراى اقتصادى اجتماعى

شوراى دولتى

شوراى قانون اساسى

مجلس سنا

مجلس ملى

نخست وزیرى

Access Committee to Administrative Documents - CADA

Commission for the Compensation of Victims of Spoliation - CIVS

Committee of regulation for electricity - CRE

Committee on Information Technologies and Freedom - CNIL

Directorate for official Newspapers - JO

French national School for the training of judges and prosecutors – ENM

French Notaries

Government’s General Secretariat - SGG

Human Rights Universal Encyclopaedia - EUDH

Internet Rights Forum

Juriscope

Law and Justice Research Mission
Ministry for Employment and SolidarityMinistry of Justice

Multimedia Documentation Centre on Medical Law

National Centre for Hospital Expertise - CNEH

National Criminal Record - CJN

National Consultative Commission of Human Rights - CNCDH

National Institute for Consumer Protection - INC

National Network of Women’s rights Information Centres

National telephone helpline Service for abused childhood - ALLO 119

Observatory for Men and Women equality

مراجع و نهادهاى دولتى کشورهای متحده آمریکا

کاخ سفيد

مجلس نمايندگان

مجلس سنا

بخشهای مختلف دولت آمريکا

وزارت امور خارجه