بازگشت به فرمت معمولیکتابخانه ها و مراکز اسنادکتابخانه ها و مراكز اسناد ایران

 كتابخانه ملي ايران

 كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

كتابخانه هاى دانشگاه اصفهان

كتابخانه مركزى دانشگاه امام صادق

مركز مدارك علمي كشور

 

 

 

 کتابخانه ها و مراكز اسناد ساﻳر كشورها

 

 کتابخانه کنگره آمريکا بزرگترين كتابخانه جهان

كتابخانه ملي انگلستان

كتابخانه ملي فرانسه

 کاتالوگ جمعی فرانسه مربوط به كتابخانه ملى فرانسه

 سيستم دانشگاهی اسناد و مدارک (مجموعه کتابخانه های دانشگاهی فرانسه)

 سیستم دانشگاهي اسناد وابسته به SUDOC فرانسه

 بانک دکترين مرکز حقوق خصوصی دانشگاه نانسی فرانسه

 مركز دوكویمانتسیون و گزارش هاى عمومى فرانسه

كتابخانه هاى دانشگاهى فرانسه

سایت سرویس عمومى فرانسه

كتابخانه حقوقى مجازى به فرانسه

عناوین تزهاى دفاع شده یا در حال انجام در كشور فرانسه

شبکه بين المللی پايان نامه ها