بازگشت به فرمت معمولیقانون الحاق يك ماده به آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 1346ماده - متن زير به عنوان ماده (20) مكرر به آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 12/4/1346- الحاق مي گردد.
ماده 20 مكرر - حد نصابهاي تعيين شده در بندهاي (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آئين نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ بانصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و با تصويب هيات وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره - در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت حد نصابهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر ذيربط تا سقف پنج درهزار بودجه مصوب سالانه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات ، بالاتر از اختيار وزيران در معاملات مشابه نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي