بازگشت به فرمت معمولیقانون اصلاح پاره ای از مواد قوانين مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهریماده واحده :
موارد ذيل از قانون شهرداري و قانون نوسازي و عمران شهري بشرح زير اصلاح مي شود :
  1. در تبصره يک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازي و عمران شهري سال 1350 بعد از عبارت ( نقشه هاي تفضيلي را تهيه و اراضي ) و همچنين بعد از عبارت (اراضي باير و مزروعي ) عبارت ( و باغها) اضافه مي شود.
  2. شهرداري تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 وماده 84 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و همچنين تبصره 5 ماده 2 و مواد 15-16-22و 31 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 را پس از تصويب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد. تبصره – وزارت کشور مي تواند بهر يک از شهرداريها که مقتضي بداند اجازه دهد تمام يا برخي از مواد و تبصره هاي مندرج در اين بند را پس از تصويب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد.
    مصوب 7/9/1347 با اصلاحات