بازگشت به فرمت معمولیقانون نحوه ی تقويم ابنِيه ,املاک و اراضی مورد نياز شهرداريهاماده واحده :

 کليه وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف مي باشند در طرحهاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حريم استحفاظي آنها باشد ، پس از اعلام رسمي وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 1 :

در صورتيکه اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد ، مالکين املاک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتيکه کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از دهسال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد .

تبصره 2 :

 شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاک ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني که به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي و اجراي طرح مزبور باشد . به هنگام اجراي طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملک در زمان اجراي طرح خواهد بود .

تبصره 3:

 مالکين املاک و اراضي واقع در طرحهاي آتي که قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند ، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين اينگونه مالکين اشخاصي که ملک آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند ، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.

تبصره 4:

 در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفکيک و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد ، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ، حداکثر تا20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري ، بطور رايگان دريافت نمايند.

مصوب 29/8/1367