بازگشت به فرمت معمولیدانشکده های حقوق ایراناگر دانشکده شما در این فهرست نیست، از طریق گزینه "نظر شما" در پائین این صفحه، نام و آدرس اینترنتی آنرا برای اضافه کردن بفرستید.

برای فهرست کامل دانشگاههای ایران اینجا را کلیک کنید

برای مراجعه به انجمن های سایت حقوقدان، در خصوص دانشکده های حقوق ایران، اینجا را کلیک کنید. در آنجا می توانید در انجمن مربوط به دانشکده خود، خود را معرفی کنید، با این معرفی کردن ها، هم دانشکده ای های خود را می یابید.

 

دانشكده هاى حقوق

دانشگاه تهران هفتادسالگی نخستين دانشگاه نوين در ايران

دانشکده پردیس قم (دانشگاه تهران)

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه تربيت مدرس 

دانشگاه شيراز

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه علامه طباطبائى

دانشگاه كاشان

دانشگاه مازندران

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشكده هاى حقوق دانشگاه آزاد اسلامی