بازگشت به فرمت معمولیقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری هاماده واحده :

 وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينکه در بانکها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حکم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي باشد .
شهرداريها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تاديه بمحکوم لهم پرداخت نمايند.
در غير اينصورت ذينفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين و يا توقيف يا برداشت نمايد.

تبصره:

 چنانچه ثابت شود که شهرداري با داشتن امکانات لازم از پرداخت دين خود استنکاف نموده است شهردار بمدت يکسال از خدمت منفصل خواهد شد

مصوب 14/2/61