بازگشت به فرمت معمولیسایت های جستجوی عمومی
سایت هاى زیر، سایت هاى عمومى هستند یعنی واژگانى را كه به آنها داده می شود در تمام سایت ها جستجو مى كنند. این سایت ها عمومى هستند به این معنا كه فقط به رشته حقوق اختصاص ندارند و بلكه تمام رشته ها و تمام موضوعات را شامل مى شوند.

 goolge قوى ترين موتور جستجوى دنيا

google به فارسى

alltheweb 

Alta Vista.com

 Alta Vista.fr

Hotbot.com

Hotbot.fr

Hotbot

Voilà.fr

lycos.com

Excite

 Excite.fr

Yahoo.com

 Yahoo.fr

Ask.com

Open Directory

دو سایت ایرانى

 Parseek.com

 iranhoo