بازگشت به فرمت معمولیسایت های حقوق مالی و مالیاتیwww.taxsites.com

 financespubliques.com

www.fontaneau.com ماليه اروپائی

 Fiscal on line سایتی فرانسوى دربردارنده تازه هاى حقوق مالياتي فرانسه

 ماليه عمومي سایتی فرانسوى

 راهنماي ماليات سایتى استراليائى

 موسسه فرانسوى ماليه عمومى در شهر اكس آن پرووانس این موسسه تحت اداره استاد شهیر حقوق مالى فرانسه پرفسور لوئیک فیلیپ مى باشد.