بازگشت به فرمت معمولیسایت های حقوق مدنیبررسي آراء محاكم آمريكا در مورد حقوق قراردادها

مجله حقوق تطبيقي دانشگاه آكسفورد

متن ﻗﻮاﻧﻴن مدنی و آئين دادرسیﺗﻄﺒﻴﻘﻰ دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک

 قوانين حقوق خصوصی کشورهای مختلف ساﻳتى آلمانى

قانون مدنی فرانسه به زبان انگلیسی

فرهنگ لغات حقوق خصوصى به زبان فرانسه

 فرهنگ لغات حقوق خصوصى به زبان فرانسه