بازگشت به فرمت معمولیسایت های حقوق کیفری 

فرهنگ لغت حقوق کیفری به زبان فرانسه اثر استاد ژان پل دوسه

انجمن ایرانی حقوق کیفری

نشریه عدالت کیفری بین المللی 

فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا به ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ و فرانسه

مركزﺑﻴﻦ المللى اصلاح حقوق جزا وﺳﻴﺎست عدالت ﮐﻴﻔﺮى

مركز ﺑﻴﻦ المللى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ از جرم

داﻳركتورى ﺑﻴﻦ المللی آژانس هاى پلیس و عدالت ﮐﻴﻔﺮى

مركز تحقيقات جامعه شناسي در مورد حقوق و مسائل كيفري CEDIP در فرانسه

سجل کيفری ملی CJNفرانسه

موزه ملی زندانهاى فرانسه

ANAPCA مؤسسه ملی متخصصين ديوان جنائى فرانسه

مؤسسه قربانيان تروريسم در فرانسه

حقوق جزای جاده به فرانسه

مجله اعمال مجازات به فرانسه

سایت شخصی یکی از دادرسان دادگاه اطفال در فرانسه

UNCICP: United Nations Centre for International Crime Prevention

UNICRI: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute