بازگشت به فرمت معمولیسایت های حقوق افغانستاننکته ای از یک حقوقدان افغان: نظام حقوقی و قوانين افغانستان در معرض يک دگرگونی کاملاْ صددرصدی قراردارد . وبدين منظور يک کميسيونی به نام کميسيون اصلاحات عدلی وقضايی درسال ۱۳۸۲ در کابل ايجاد گرديد و يک مقدار اصلاحات را انجام داده است ولی هنوز هم اين پروسه د ر جريان است و درسالهای آينده قرار است تکميل گردد. وتمامی اظهاراتی که در وبلاگها می باشد يک سری انتقادات بريکسری قوانينی است که پای درهوا می باشد و اطلاعات راجع به سيستم حقوقی افغانستان نيز کاملاْ ناقص و بر اساس حب و بغضهای سياسی می باشد.

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارتخانه ها و قوانین افغانستان

کمیسیون قانون اساسی افغانستان

حقوق افغان

زنان حقوقدان افغان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

حقوق افغانستان در سایت کتابخانه کنگره آمریکا

احزاب و گروه های سياسی

مقالات پيرامون قانون اساسی

مقالات پيرامون مسوده قانون اساسی

متن کامل قانون انتخابات افغانستان 
 
قانون رسانه های همگانی افغانستان

قانون احزاب سياسی

متن کامل قانون اساسی جديد

متن کامل قانون اساسی جديد — pdf

متن کامل مسوده قانون اساسی جديد

متن کامل قانون اساسی 1343

قانون های اساسی سابق

قانون اساسی نجيب

قانون اساسی حزب ديموکراتيک خلق

قانون اساسی سردار داود
 
وزارت امور خارجه افغانستان
 
وزارت مالیه افغانستان
 
گروه مشورتی عدلیه