حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ سایت های حقوق افغانستان http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=128 2005-02-16 16:14:04 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/arton128.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"> نکته ای از یک حقوقدان افغان: نظام حقوقی و قوانين افغانستان در معرض يک دگرگونی کاملاْ صددرصدی قراردارد . وبدين منظور يک کميسيونی به نام کميسيون اصلاحات عدلی وقضايی درسال ۱۳۸۲ در کابل ايجاد گرديد و يک مقدار اصلاحات را انجام داده است ولی هنوز هم اين پروسه د ر جريان است و (...) 2005-02-16T15:14:04Z text/html fa