حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ سایت های حقوق ایران باستان http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=40 2005-02-01 21:44:16 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon37.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"> این بخش در حال ساخت می باشد. فعلا و برای آشنائی کلی با قسمت هائی از حقوق ایران باستان، موضوعات زیر در دسترس شما می باشند. در سایت انگلیسی حقوق The Laws of the Ancient Persians آيين دادرسي كيفري در ايران باستان (در سایت سازمان زندانها) این لینک ها از سایت دانشنامه رشد می باشند. <A (...) 2005-02-01T20:44:16Z text/html fa