حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=126 2005-02-14 17:09:55 ماده اول - در تاسيس موسسهاصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللي انرژي اتمي که من بعد در اين اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مباني و شرايط مصرحه ذيل تاسيس مي کنند. ماده دوم - در مقاصد موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و (...) 2005-02-14T16:09:55Z text/html fa كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=123 2005-02-14 16:59:01 مقدمهطرفهاي متعاهد (جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان) با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتهاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ساير آلودگيهاي ناشي از منابع (...) 2005-02-14T15:59:01Z text/html fa پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=122 2005-02-14 16:53:26 پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته ايمقدمه: كشورهاي موسس اين پيمان كه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي‌شوند؛ - با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت (...) 2005-02-14T15:53:26Z text/html fa اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=84 2005-02-08 21:51:44 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon47.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود. فصل اول – تشكيلات ديوان ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت (...) 2005-02-08T20:51:44Z text/html fa منشور ملل متحد http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=83 2005-02-08 21:46:45 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon47.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> مقدمه منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد. اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 (...) 2005-02-08T20:46:45Z text/html fa سایت هاى حقوق بين‌الملل عمومی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=9 2005-01-24 16:12:39 در این قسمت فهرست نسبتا مفصلى از سازمانهاى بین المللى ارائه مى شود؛ ولى قبل از آن ، سایت هاى تخصصى و مطالعاتى حقوق بین الملل و نیز آدرس آن عده از سازمانهاى بین المللى ﺭﺍ كه خیلی زیاد مورد مراجعه محققان قرار مى ﮔﻴرند ، جهت سهولت كار به صورت جداگانه، به اختصار و به فارسى مى (...) 2005-01-24T15:12:39Z text/html fa سایت های حقوق بین الملل خصوصی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=7 2005-01-24 15:47:12 كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوﺻﻰ لاهه كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل (UNCITRAL) انستيتوى بين المللي براي وحدت حقوق خص 2005-01-24T14:47:12Z text/html fa