حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ برخى از قوانين مهم و مورد مراجعه http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=63 2005-02-08 04:48:17 در اینجا متن کامل برخی از قوانین که متعارفا زیاد مورد مراجعه قرار می گیرند، آورده می شود. توجه داشته باشید که در بخش های مختلف سایت نیز، متن کامل قوانین مربوط به هر بخش آمده است، از جمله قوانین: اساسی، مدنی، تجارت، مجازات، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، کار، و ... . (...) 2005-02-08T03:48:17Z text/html fa سایت های قوانین، مقررات و رویه های قضائی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=31 2005-01-24 20:05:36 قوانین: متاسفانه در حال حاضر سایت کامل و همه جانبه ای مثل سایت "لژی فرانس" که در بردارنده تمام قوانین و مقررات و عهدنامه ها و تصویب نامه ها و ... فرانسه است، برای قوانین و مقررات ایرانی وجود ندارد. وظیفه مجلس، قوه قضائیه و دولت است که سایتی تاسیس نمایند که مشتمل باشد بر تمام (...) 2005-01-24T19:05:36Z text/html fa اسناد و قوانين http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=30 2005-01-24 20:01:39 قوانين و مقررات داخلى <br />لوح قانون شامل قوانين مصوب قبل و بعد از انقلاب و مصوبات مجمع ﺗﺸﺨﻴﺺ مصلحت نظام و روﻳﻪ قضائى دﻳوان عالى كشور و دﻳوان عدالت ادارى و... <br />قوانين و مقررات جدﻳد التصوﻳب مجلس شوراى اسلامى <br />قوه قضائيه در حال حاضر فقط تعداد معدودى از قواﻧﻴن مثل قانون چك را (...) 2005-01-24T19:01:39Z text/html fa