حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=127 2005-02-14 17:17:48 ترجمه: ن. نوریزاده قدرت اجرايي مقاوله نامه، 12 فوريه 2002 (23 بهمن 1380) دولتهاي عضو اين مقاوله نامه: براي پيشبرد و حمايت کامل از ميثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تاييد دوباره به رعايت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ويژه اي است و ياد آوري و درخواست براي (...) 2005-02-14T16:17:48Z text/html fa مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=121 2005-02-14 16:48:59 قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندانقطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ حوزه مجموعه اصولاين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند (...) 2005-02-14T15:48:59Z text/html fa بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=120 2005-02-14 16:47:25 حسن شريعتمداری بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانیمصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ - با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق (...) 2005-02-14T15:47:25Z text/html fa کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=119 2005-02-14 16:44:49 ترجمه: ن. نوريزاده (سام.آ)کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحدقدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987 کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق) - با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که (...) 2005-02-14T15:44:49Z text/html fa ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=118 2005-02-14 16:43:35 ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژاديمصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره / a - 2106قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969دولتهاي عضو اين ميثاق:- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که (...) 2005-02-14T15:43:35Z text/html fa اعلاميه حذف خشونت عليه زنان http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=117 2005-02-14 16:41:09 ترجمه: سهيلا وحدتی soheilavahdati@yahoo.comاعلاميه حذف خشونت عليه زنانقطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،* با توجه به (...) 2005-02-14T15:41:09Z text/html fa پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=116 2005-02-14 16:39:36 پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنانمصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحددولتهاي عضو پروتکل حاضر:با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و (...) 2005-02-14T15:39:36Z text/html fa مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=115 2005-02-14 16:37:30 ترجمه: ن. نوریزادهمقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودکدرمورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 25 مي 2000 قطعنامه شماره 263/54/قدرت اجرائي مقاوله نامه 18 ژانويه 2002دولتهاي عضو اين مقاوله نامه: با در نظر گرفتن به دستيابي بيشتر (...) 2005-02-14T15:37:30Z text/html fa کنوانسيون حقوق کودک http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=114 2005-02-14 16:34:19 ترجمه: دکتر الف. آبشار کنوانسيون حقوق کودکقدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990 ديباچه بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت (...) 2005-02-14T15:34:19Z text/html fa کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=113 2005-02-14 16:32:38 ترجمه: ن. نوريزاده کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنانمصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحدقدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر:با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي (...) 2005-02-14T15:32:38Z text/html fa