حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ قانون هيات منصفه http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=90 2005-02-10 05:56:11 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon85.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> ماده 1 – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه صورت مي گيرد. هيات منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي گردد. ماده 2 – اعضاء هيات منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون ، اساتيد دانشگاه ، (...) 2005-02-10T04:56:11Z text/html fa آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=87 2005-02-10 00:44:23 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon48.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود . مبحث اول شرايط (...) 2005-02-09T23:44:23Z text/html fa سایت های آیین دادرسی و داوری http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=85 2005-02-09 03:12:45 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon46.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> انسيترال سایت كميسيون سازمان ملل در باره تجارت بين‌الملل (‌انسيترال) منابع داوري تجاري بين‌المللي ﻗوانین مدنی و آئين دادرسی کشورهای مختلف ديوان بين‌المللي داوري ICC مركز بين‌المللي حل اختلافات سرمايه‌گذارى ( (...) 2005-02-09T02:12:45Z text/html fa شورای حل اختلاف http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=76 2005-02-08 20:30:25 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon42.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/79 مجلس شوراي اسلامي ماده 189 - به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت (...) 2005-02-08T19:30:25Z text/html fa قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=75 2005-02-08 20:12:20 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon42.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> كتاب اول - در امور مدني كليات ماده 1 - آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديد نظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود . ماده 2 (...) 2005-02-08T19:12:20Z text/html fa آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=70 2005-02-08 19:29:03 شماره 20595/81/1 10/11/1381 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي آن كه در تاريخ 9/11/1381 به تصويب حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه رسيده ، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد. رئيس نهاد قوه (...) 2005-02-08T18:29:03Z text/html fa قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=69 2005-02-08 19:19:37 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon67.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند. ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است . (...) 2005-02-08T18:19:37Z text/html fa قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=67 2005-02-08 18:53:59 كتاب دوم - درامور كيفري كليات ماده 1 - آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است. ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و بشرح ذيل (...) 2005-02-08T17:53:59Z text/html fa