حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ سایت های بزه شناسی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=102 2005-02-10 21:46:33 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/arton102.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> توضیح: بزه شناسی را بجای جرم شناسی به کار برده ایم، زیرا «بزه» واژه ای صد در صد فارسی است. <br /> فرهنگ لغت حقوق کیفری به زبان فرانسه اثر استاد ژان پل دوسه سایت فرانسوی بزه شناسی نشریه جدید فرانسوی بزه شناسی نشریه فرانسوی الکترونیک پژوهش بزه شناسی<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 10pt; (...) 2005-02-10T20:46:33Z text/html fa قانون حمايت از كودكان و نوجوانان http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=89 2005-02-10 00:55:28 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon85.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> ماده 1 - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايتهاي قانوني مذكور دراين قانون بهره مند مي شوند. ماده 2 - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . (...) 2005-02-09T23:55:28Z text/html fa قانون مجازات اسلامی (تعزيرات) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=68 2005-02-08 19:07:13 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/arton68.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> شماره 4974 - ق 23/3/1375 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران لايحه شماره 15689 مورخ 23/4/1371 دولت در خصوص مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان ومتن تصويب و به تاييد (...) 2005-02-08T18:07:13Z text/html fa قانون مجازات اسلامی قسمت دوم http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=66 2005-02-08 18:43:26 كتاب سوم قصاص باب اول - قصاص نفس فصل اول - قتل عمد ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا. ماده 205 - قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس (...) 2005-02-08T17:43:26Z text/html fa قانون مجازات اسلامی قسمت اول http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=65 2005-02-08 18:38:10 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/arton65.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> كتاب اول كليات باب اول - مواد عمومي ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود . ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود . ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه (...) 2005-02-08T17:38:10Z text/html fa سایت های حقوق کیفری http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=16 2005-01-24 17:31:14 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/arton16.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> فرهنگ لغت حقوق کیفری به زبان فرانسه اثر استاد ژان پل دوسه انجمن ایرانی حقوق کیفری نشریه عدالت کیفری بین المللی فرهنگ اصطلاحات ح<FONT face="Times New Roman" size 2005-01-24T16:31:14Z text/html fa