حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=107 2005-02-12 06:33:21 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon37.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"> نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقررميدارد مقدمه ماده 1 - مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي ياادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه موسسين و (...) 2005-02-12T05:33:21Z text/html fa فرم های ثبت بین المللی علائم تجاری http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=106 2005-02-12 06:23:19 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon37.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"> 2005-02-12T05:23:19Z text/html fa قانون تجارت قسمت دوم http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=105 2005-02-12 06:10:24 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon37.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"> مبحث دوم - شركت بامسئوليت محدود ماده 94 - شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده وهريك ازشركاءبدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشدفقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است . ماده 95 - دراسم شركت بايدعبارت (...) 2005-02-12T05:10:24Z text/html fa قانون تجارت قسمت اول http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=104 2005-02-12 06:06:23 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon37.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"> باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است : 1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد. 2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به (...) 2005-02-12T05:06:23Z text/html fa قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=98 2005-02-10 06:11:04 ماده 1 - حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي با مترجم يا وارث قانوني اواست. مدت استفاده از اين حقوق كه بوراثت منتقل ميشود از تاريخ مرگ مترجم سي سال است. حقوق مذكور دراين ماده قابل انتقال بغير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام (...) 2005-02-10T05:11:04Z text/html fa ضوابط ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=99 2005-02-10 06:08:07 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon97.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> ضوابط ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران فصل اول – تعاريف : ماده 1- در اين تصويب نامه واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي رود: 1-1 كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران 1-2- منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي 1-3- (...) 2005-02-10T05:08:07Z text/html fa آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=95 2005-02-10 06:07:42 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon97.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي - مصوب 1376 –تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط (...) 2005-02-10T05:07:42Z text/html fa قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=93 2005-02-10 06:06:17 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon97.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> قسمت اول – اهداف ماده 1- به منظور تسريع در انجام امور زير بنايي ، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي ،‌ سرمايه گذاري و افزايش درآمدعمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي ، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و (...) 2005-02-10T05:06:17Z text/html fa مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=100 2005-02-10 06:05:21 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon97.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> فصل اول – تعاريف: ماده 1- در اين آيين نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود: الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران ب – ساير نقاط كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد. پ – منطقه: هر يك از مناطق آزاد ت – سازمان: (...) 2005-02-10T05:05:21Z text/html fa آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=92 2005-02-10 06:01:37 <img src="http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/rubon97.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"> وزارت امور اقتصادي ودارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي – مصوب 1381 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: فصل اول – تعاريف ماده (...) 2005-02-10T05:01:37Z text/html fa