حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ اصلاحیه های قانون شوراها http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=273 2005-04-29 04:47:44 قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهائي كه به شهرتبديل شده اند ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهائي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند . تبصره – كليه اعضاء شوراي اسلامي (...) 2005-04-29T02:47:44Z text/html fa قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=272 2005-04-29 04:39:57 فصل اول – تشكيلات ماده 1 – به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، پرورشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر وشهرك ، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا ، بخش ، شهر و شهرك براساس مقررات اين (...) 2005-04-29T02:39:57Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (4) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=271 2005-04-28 02:59:34 ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد . بخش نامه تصويب نامه راي شورا آيين نامه آراي (...) 2005-04-28T00:59:34Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (3) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=270 2005-04-28 02:57:19 ماده 80 – معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود : الف – معاملات جزئي . معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نكند . ب- معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و دويست هزار ريال بيشتر باشد و از هجده ميليون ريال تجاوز (...) 2005-04-28T00:57:19Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (2) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=269 2005-04-28 02:49:53 بخش 2- هزينه ها و ساير پرداختها ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد . بخش نامه تصويب نامه (...) 2005-04-28T00:49:53Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (1) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=268 2005-04-28 02:48:58 فصل اول تعاريف ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي شود ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :1- بودجه عمومي (...) 2005-04-28T00:48:58Z text/html fa قانون ماليات مستقيم (قسمت 8) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=267 2005-04-28 00:26:30 ماده 231 : در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت (...) 2005-04-27T22:26:30Z text/html fa قانون ماليات مستقيم (قسمت 7) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=266 2005-04-28 00:13:31 ماده 190: علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد .پرداخت ماليات پس ازآن موعد (...) 2005-04-27T22:13:31Z text/html fa قانون ماليات مستقيم (قسمت 6) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=265 2005-04-28 00:06:07 فصل دوم :هزينه هاي قابل قبول و استهلاك ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب (...) 2005-04-27T22:06:07Z text/html fa قانون ماليات مستقيم (قسمت 5) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=264 2005-04-27 22:44:17 فصل ششم :ماليات درآمد اتفاقي ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود بخش نامه تصويب نامه (...) 2005-04-27T20:44:17Z text/html fa