حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ سایت های جستجوی عمومی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=23 2005-01-24 18:08:01 سایت هاى زیر، سایت هاى عمومى هستند یعنی واژگانى را كه به آنها داده می شود در تمام سایت ها جستجو مى كنند. این سایت ها عمومى هستند به این معنا كه فقط به رشته حقوق اختصاص ندارند و بلكه تمام رشته ها و تمام موضوعات را شامل مى شوند. goolge قوى ترين موتور جستجوى دنيا google به فارسى alltheweb (...) 2005-01-24T17:08:01Z text/html fa سایت های جستجوی حقوقی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=22 2005-01-24 17:57:40 این سایت ها یا كاملا به حقوق اختصاص دارند یا بخش عمده اى از آنها به حقوق اختصاص دارد. اگر مى دانید دقیقا در پی یافتن چه اطلاعاتى هستید و کلید واژگان لازم و كافى را در اختیار دارید، توﺼﻴه مى شود جستجوى خود را ابتدا از سایت هاى اختصاصى گرایش مربوطه شروع کنید (برای مثال اگر (...) 2005-01-24T16:57:40Z text/html fa