حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/ fa حقوق http://hoghoogh.com.online.fr/IMG/ruboff0.gif http://hoghoogh.com.online.fr/ تــــوجـــــــــه مــهــم: لـــطـــفــا قــبــل از هــر چــیــز ایــنــجــا را بــخــوانــیــد http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=276 2005-05-06 22:48:21 <p class="spip"> شما از طریق موتورهای جستجو چون گوگل و یاهو به این سایت هدایت شده اید. سایتی که در حال حاضر در آن هستید، ساپورت <a href="http://www.hoqouq.com" class="spip_out">سایت حقوق</a> می باشد و نه خود آن. هدف از ایجاد این ساپورت این است که در صورت بروز مشکل فنی برای سایت حقوق، از اینجا به عنوان جایگزین موقت سایت حقوق استفاده شود.</p> <p class="spip">بنابراین توجه داشته باشید که اطلاعات این سایت، به روز نمی باشد. به شما توصیه می شود به <a href="http://www.hoqouq.com" class="spip_out">سایت حقوق</a> مراجعه کنید. برای مراجعه به سایت حقوق <a href="http://www.hoqouq.com" class="spip_out">اینجا را کلیک کنید.</a></p> علی حاجی پور 2005-05-06T20:48:21Z text/html fa علی حاجی پور معرفی کامل سایت های شبکه حقوق و نیز نحوه همکاری با آنها http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=275 2005-05-03 15:45:06 علی حاجی پور 2005-05-03T13:45:06Z text/html fa علی حاجی پور انتشار شماره سوم نشریه تخصصی حقوق اساسی http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=274 2005-05-01 16:46:57 شماره حاضر نشريه حاوي بخشهاي گوناگوني چون، «مقالات»، «ترجمه»، «نقد رويه ها»، « ديدگاهها»، «گزارش حقوقي»، «بخش خارجي» (به زبان فرانسه)، « نمايه» و نيز چکيده هايي به دو زبان انگليسي و فرانسه مي باشد. بخش اصلي اين شماره را همچون شماره هاي گذشته، «مقالات» مندرج در آن تشكيل مي (...) 2005-05-01T14:46:57Z text/html fa اصلاحیه های قانون شوراها http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=273 2005-04-29 04:47:44 قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهائي كه به شهرتبديل شده اند ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهائي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند . تبصره – كليه اعضاء شوراي اسلامي (...) 2005-04-29T02:47:44Z text/html fa قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=272 2005-04-29 04:39:57 فصل اول – تشكيلات ماده 1 – به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، پرورشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر وشهرك ، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا ، بخش ، شهر و شهرك براساس مقررات اين (...) 2005-04-29T02:39:57Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (4) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=271 2005-04-28 02:59:34 ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد . بخش نامه تصويب نامه راي شورا آيين نامه آراي (...) 2005-04-28T00:59:34Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (3) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=270 2005-04-28 02:57:19 ماده 80 – معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود : الف – معاملات جزئي . معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نكند . ب- معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و دويست هزار ريال بيشتر باشد و از هجده ميليون ريال تجاوز (...) 2005-04-28T00:57:19Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (2) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=269 2005-04-28 02:49:53 بخش 2- هزينه ها و ساير پرداختها ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد . بخش نامه تصويب نامه (...) 2005-04-28T00:49:53Z text/html fa قانون محاسبات عمومي كشور (1) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=268 2005-04-28 02:48:58 فصل اول تعاريف ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي شود ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :1- بودجه عمومي (...) 2005-04-28T00:48:58Z text/html fa قانون ماليات مستقيم (قسمت 8) http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=267 2005-04-28 00:26:30 ماده 231 : در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت (...) 2005-04-27T22:26:30Z text/html fa